JP “Vodovod i odvodnja” d.o.o. Orašje je, prema Odluci Gradskog vijeća Orašje broj:01-02-1539/23 od 28.09.2023.g. izvršilo je usklađivanje cijena vode i odvodnje.

Cijene su važeće od 01.10.2023.g.

Tijekom primjene novih cijena u samom softweru došlo je do greške kod obračuna vodnih naknada (naknada koja se uplaćuje Agenciji za vode i nije prihod Vodovoda).

Vodna naknada u obračunu treba da iznosi 0,01KM po m3 vode, dok je softwerom na računima za 10-ti mjesec 0,05KM po m3 vode.

Navedena pogreška je ispravljena, te će na računima za 11-ti mjesec biti stvarni iznos od 0,01KM.

Ova pogreška je već ispravljena na karticama potrošača, te Vas molimo da uvažite našu ispriku zbog ove pogreške.

Hvala!