O nama

Povijesni osvrt

Prvo javno izvorište u Orašju za strojno eksploatiranje vode formirano je 1965. g. a sam vodoopskrbni sustav 1968.g. Prvobitno su izvedena tri bušena bunara, da bi se do 1982.g. izvelo njih osam. Redovnom opskrbom vodom bile su pokrivene dvije mjesne zajednice općine Orašje i to: Orašje i Ugljara.

U narednom periodu pokazalo se da su količine zahvaćene vode iz ovih bunara nedostatne za proširenje mreže, odnosno za pokrivanje cijele općine organiziranom opskrbom vodom. Stoga se 1997.godine, zahvaljujući donaciji USAID-a, pristupilo izgradnji Vodocrpilišta Kostrč i prva pripremna faza rješavanja vodoopskrbe tri MZ sa ukupno 9000 stanovnika (primar za tri MZ, bunar kapaciteta 75 l/sec, vodotoranj visine 38m i zapremine 200m3). Suradnja sa USAID-om je nastavljena tako što je Općina Orašje odabrana od strane USAID-a da sudjeluje u programu koji ima za cilj unapređenje usluga vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda. Jedan od uvjeta za sudjelovanje u ovom programu bila je spremnost Općine da osnuje samostalno poduzeće koje će isključivo obavljati djelatnost vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda. Stoga je došlo do izdvajanja i osnivanja samostalnog poduzeća JP «Vodovod i odvodnja» Orašje u travnju 2003.g. Cilj projekta USAID-a je da novoosnovano poduzeće postane financijski samoodrživo, učinkovito i sa većim stupnjem autonomije u svom radu. Javno poduzeće ˝Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje ( VIO) je utemeljeno kao društvo sa ograničenom odgovornošću u vlasništvu Općine Orašje, a po okončanom postupku izdvajanju iz JP „Komunalac“ Orašje.

Poduzeće je registrirano u skladu sa zakonskim propisima i odluci o osnivaju br.01-02-365/02 od 11. srpnja 2002.g koju je donijelo Općinsko vijeće Orašje, a prva registracija izvršena kod županijskog suda u Odžaku dana 25. ožujka 2003.
VIO ima objekte na tri lokaliteta i to: Upravna zgrada u ulici XI broj 14 u Orašju, vodozahvat na Vodocrpilištu Kostrč i Crpna stanica „Grad“ na obrambenom nasipu iza mosta na rijeci Savi.
Općina Orašje je 100% vlasnik poduzeća.

Administrativni podaci

ID broj poduzeća je 4254068180003.
Način rada VIO reguliran je osim zakonskih propisa i Odlukom o vodosnabdijevanju i odvodnji, koju je donijelo Općinsko vijeće u svibnju 2003.g.
Poslovi poduzeća upisani su u registar Općinskog suda u Orašju u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i glase:
a) Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom
b) Uklanjanje otpadnih voda,
c) Gradnja cjevovoda za tečnosti
d) Uvođenje instalacija vodovoda i odvodnje
Glavne aktivnosti poduzeća ˝Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje su vodoopskrba i odvodnja
otpadnih voda u postojećem sustavu odvodnje.
Temeljni akt poduzeća je Statut, koji donosi Općinsko vijeće Orašje, te je istim utvrđeno da su organi upravljanja poduzećem:1. Skupština (općinsko vijeće Orašje)
2. Nadzorni odbor (tri člana izabrana po natječaju)
3. Uprava (menadžment) poduzeća, (odnosno direktor Poduzeća, kojeg bira i imenuje Nadzorni odbor).

Rad poduzeća je organiziran kroz slijedeće organizacione cjeline:

– Uprava poduzeća, Direktor Vidan Vidović mag.ing.građ.
Orašje ul. XI broj 14 tele. 031-710-240
– Tehnička služba, rukovoditelj Katica Martinović mag.ing.građ.
Orašje ul. XI broj 14 tele. 031-712-178
– Računovodstveno-financijska služba, rukovoditelj Jasminka Hećimović,univ.bacc.oec
Orašje ul. XI broj 14 tele/fax 031-710-241
– Služba općih poslova, rukovoditelj Edina Mehmedalić, pravnik
Orašje ul. XI broj 14 tele. 031-710-242
-Vodocrpilište Kostrč – Olivera Vincetić, magistar inženjer prehrambenog inženjerstva
tele. 063-088-770

VIO vrši opskrbu vodom na području cijele općine, odnosno od gradskog vodovoda prerastao je u općinski vodovod. Od približno 2.000 korisnika koji su opskrbljivani vodom u momentu izdvajanja, danas VIO opskrbljuje cca 4.100 korisnika.
Temeljni ciljevi poduzeća su:
-imati zadovoljnog korisnika svih usluga,
– osigurati u svakom trenutku dovoljnu količinu vode za ljudsku upotrebu,
-brinuti o zaštiti okoliša,
-pratit tehnološki razvitak struke, povećat učinkovitost kroz razvoj ljudskih
potencijala,
– u daljem radu sa korisnicima što profesionalnije postupati primjenjujući stručno znanje na način da se trećoj strani omogući i pomogne u ostvarivanju svih prava iz domene poduzeća, pazeći na načela zakonitosti i jednakosti.

Kontakt telefoni

Uprava poduzeća, Direktor Vidan Vidović mag.ing.građ.
031-710-240

Tehnička služba, rukovoditelj Katica Martinović mag.ing.građ.
031-712-178

Računovodstveno-financijska služba, rukovoditelj Jasminka Hećimović,univ.bacc.oec
031-710-241

Služba općih poslova, rukovoditelj Edina Mehmedalić, pravnik
031-710-242

Kontakt e-mail: info@vodovod-orasje.ba