U ime JP «Vodovod i odvodnja» d.o.o. Orašje ( «ugovorni organ« ) pozivam Vas da dostavite ponudu u okviru konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda. Postupak javne nabavke obavit će se u sukladno članku 88, a u svezi sa člankom 53. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik
BiH“, broj 39/14), člankom 3. Naputka za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14).

Materijale za tender mozete preuzeti na slijedećim linkovima:

SUKCESIVNE POPRAVKE I BAŽDARENJA VODOMJERA