Ovdje možete preuzeti dokumente:

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU USLUGA SUKCESIVNE POPRAVKE I BAŽDARENJA VODOMJERA